Xinwu Thailand
นายวิรัช ธนะศิริขจร

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ธนะศิริขจร
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว :
คาราเต้ สายโกจูริว
เทควันโด
เฮอลีชวน อาจารย์เกรียงไกร เถลิงพล (ลี)
Tai Chi Yang Style
Tai Fu Do โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ์
Wing Chun Kuen
Xing Yi Quan
จบหลักสูตรการยิงปืนพกระบบ Practical Pistol Course
ตามมาตรฐาน F.B.I. สหรัฐอเมริกา
จบหลักสูตรอารักขาจาก International Detective Development Center

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...