Xinwu Thailand
อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล : นักธรรมชาติบำบัด
ชื่อ-นามสกุล :

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการใช้ลูกดิ่ง ( pendulum ) สำหรับตรวจประเมินสุขภาพ ผสมผสานกับความรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดวิถีไทย ท่านได้นำความรู้มาเผยแพร่แก่สาธารณชน รวมถึงแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างโดยใช้ผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ในการนำมาประกอบเป็นอาหาร

ท่านได้ค้นคว้าการแพทย์ในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา ท่านได้ศึกษา Pendulumจากแพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีเวเนซูเอล่า และได้พัฒนาประสานกับภูมิรู้ภูมิธรรมที่กว้างขวางและลึกซึ้ง

ท่านนำ Pendulum มาประเมินภาวะสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนับเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบของการประเมินสภาวะสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติของการแพทย์แบบองค์รวม

อาจารย์ สุทธิวัสส์ คำภา ได้การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาชีวิต การดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัดวิถีไทย การจัดกระดูกด้วยตนเอง การพอกโคลนเพื่อดูดสารพิษจากร่างกาย การทำอาหารให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายแก่สาธารณชนทุกท่าน เพื่อให้คนไทย สามารถพึ่งตนเองได้ในการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและผู้อื่น สามารถบำบัดรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์อายุยืนยาว ยังประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวสังคมไทย และสังคมโลกต่อไป”

อาจารย์ สุทธิวัสส์ คำภาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการรักษาตามแนวคิดธรรมชาติบำบัดดูแลรักษาผู้ป่วย และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ “อาจารย์ สุทธิวัสส์ คำภา” เป็นผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...