Xinwu Thailand
นายสุรเชษฐ์ เหลืองเอกทิน

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ เหลืองเอกทิน
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : ธุรกิจส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :

ประวัติ :
- หลักสูตรงานอารักขาปฏิบัติการ
- (วิทยากรระดับ 8) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
- เฮ้งผ่ายไท้จี๋ฉวน
- กรรมการและผู้ตัดสินประจำ
- สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามังกรสิงโตแห่งประเทศไทย
- นักบำบัดด้วยพลังจิต และอัญมณี

ชื่อ-นามสกุล : เพื่อหาประสบการณ์ เพิ่มเติมความรู้ และศรัทธาในวัตถุประสงค์ของกลุ่มซินอู่
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...