Xinwu Thailand
อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ผู้ก่อตั้งสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ประธานเครือข่ายยุทธศิลป์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ “อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา”

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดาบและอาวุธไทยโบราณของสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ท่านสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และช่วยกันธำรง
สืบสานวิชาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป สมควรแก่การยกย่อง คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้อง

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...