ครูสมยศ ขันธพร

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ครูสมยศ ขันธพร
: พันธมิตรซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :
 • ครูยศ เป็น เพียงครูดาบธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
  เป็นอีกส่วนหนึ่งของชิวิตที่ภาคภูมิใจมากมากครับท่าน ภาระกิจ อนุรักษ์ สืบสานต่อ รักษาให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดกาล เพื่อตอบแทนคุณครูอาจารย์ เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย เพื่อรักษาศิลปป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณให้คงอยู่คู่ไทยไปตลอดกาล
 • โครงการทำความดีเพื่อพ่อหลวง เปิดสอนฟรี!
 • ศิลปป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณ เช่น ง้าว ดาบสองมือ กระบี่ไทย พลอง ไม้ศอก มีดสั้น ชวาน เคียว มวยไทยโบราณ เป็นต้น ทุก ทุก วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ.หอศิลปแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเก่า) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สนใจติดต่อสอบถามก่อนเรียนได้ที่ครูยศ 081 833 6080 (เรียนฟรี)
 • เชิญท่านมาร่วมกับเราช่วยกันสืบสานเอกลักษณ์ของคนไทยให้คงอยู่ในสายเลือดความเป็นไทยกันเถอะครับ ศิลปะป้องกันตัวแบบไทยโบราณ นี้เป็นมรดกด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่สูงค่าควรรักษาไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อตลอดไป
 • วิชาอาวุธไทยโบราณ เราใช้ป้องกันบ้านเมืองมาเก่าก่อนที่บรรพบุรุษได้
 • สร้างสมประกาศศักดิ์ศรีความเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างมีศิลปะชั้นสูงสุด
 • สำนักดาบอโยธยาจัดตั้งขึ้นเราเพียงแต่จะมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสำนึกในศิลปะป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณและใช้เวลาว่างให้มีค่าต่อตนเอง ปลูกฝังความรัก-ชาติด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์รักษาสมบัติของบรรพชน

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งสำนักดาบอโยธยา :

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศืกษาประชาชนทั่วไป สนใจและเยาวชนของชาติมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิชาอาวุธไทยโบราณ สามารถนำวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 2. เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์วิชาอาวุธไทยโบราณ อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยให้ดำรง และยั่งยื่นอยู่ตลอดไป
 3. เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจเป็นนักกีฬา เด็ดเดี่ยว รู้จักคิดรู้จักทำ รู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้องและรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
 4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุขและต่อต้านยาเสพติด
 5. เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เยาวชนผู้สนใจ
  อโยธยาเป็นเมืองของนักรบมาแต่โบราณ มีสัญชาติญาณของนักรบ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาศิลปะป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณไว้ให้คงอยู่คู่ให้เป็นศรีแห่งเมืองอโยธยาชาตินักรบ
  สำนักดาบอโยธยาขอเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังศาสตร์วิชาป้องกันตัวของวีรชนเพื่อสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป
ชื่อ-นามสกุล :

ประวัติ

 • ครูยศ เป็น เพียงครูดาบธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
  เป็นอีกส่วนหนึ่งของชิวิตที่ภาคภูมิใจมากมากครับท่าน ภาระกิจ อนุรักษ์ สืบสานต่อ รักษาให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดกาล เพื่อตอบแทนคุณครูอาจารย์ เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย เพื่อรักษาศิลปป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณให้คงอยู่คู่ไทยไปตลอดกาล
 • โครงการทำความดีเพื่อพ่อหลวง เปิดสอนฟรี!
 • ศิลปป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณ เช่น ง้าว ดาบสองมือ กระบี่ไทย พลอง ไม้ศอก มีดสั้น ชวาน เคียว มวยไทยโบราณ เป็นต้น ทุก ทุก วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ.หอศิลปแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเก่า) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สนใจติดต่อสอบถามก่อนเรียนได้ที่ครูยศ 081 833 6080 (เรียนฟรี)
 • เชิญท่านมาร่วมกับเราช่วยกันสืบสานเอกลักษณ์ของคนไทยให้คงอยู่ในสายเลือดความเป็นไทยกันเถอะครับ ศิลปะป้องกันตัวแบบไทยโบราณ นี้เป็นมรดกด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่สูงค่าควรรักษาไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อตลอดไป
 • วิชาอาวุธไทยโบราณ เราใช้ป้องกันบ้านเมืองมาเก่าก่อนที่บรรพบุรุษได้
 • สร้างสมประกาศศักดิ์ศรีความเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างมีศิลปะชั้นสูงสุด
 • สำนักดาบอโยธยาจัดตั้งขึ้นเราเพียงแต่จะมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสำนึกในศิลปะป้องกันตัวด้วยอาวุธไทยโบราณและใช้เวลาว่างให้มีค่าต่อตนเอง ปลูกฝังความรัก-ชาติด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์รักษาสมบัติของบรรพชน

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งสำนักดาบอโยธยา

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศืกษาประชาชนทั่วไป สนใจและเยาวชนของชาติมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิชาอาวุธไทยโบราณ สามารถนำวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 2. เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์วิชาอาวุธไทยโบราณ อันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยให้ดำรง และยั่งยื่นอยู่ตลอดไป
 3. เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจเป็นนักกีฬา เด็ดเดี่ยว รู้จักคิดรู้จักทำ รู้จักตัดสินใจอย่างถูกต้องและรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
 4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุขและต่อต้านยาเสพติด
 5. เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เยาวชนผู้สนใจ
  อโยธยาเป็นเมืองของนักรบมาแต่โบราณ มีสัญชาติญาณของนักรบ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาศิลปะป้องกันตัวอาวุธไทยโบราณไว้ให้คงอยู่คู่ให้เป็นศรีแห่งเมืองอโยธยาชาตินักรบ
  สำนักดาบอโยธยาขอเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังศาสตร์วิชาป้องกันตัวของวีรชนเพื่อสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป