Xinwu Thailand
นายสล่าบุญตัน สิทธิไพศาล

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายสล่าบุญตัน สิทธิไพศาล
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ครูช่างตีดาบเมืองลำปาง
ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศูนย์ศิลปาชีพฯ บางไทร)
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 5 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

“สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล”
เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาบแบบโบราณท่านสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...