Xinwu Thailand
ช่างประพจน์ เรืองรัมย์

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : ช่างประพจน์ เรืองรัมย์
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ช่างภูมิปัญญาพื้นบ้านผู้อนุรักษ์และศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเหล็กน้ำพี้

“ช่างประพจน์ เรืองรัมย์”
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างพื้นบ้านเกี่ยวกับการสร้างเหล็กน้ำพี้
ท่านสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ ” ช่างประพจน์ เรืองรัมย์” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...