Xinwu Thailand
อาจารย์พิชัย แก้วขาว

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์พิชัย แก้วขาว
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : -
ชื่อ-นามสกุล :

ชื่อ : อาจารย์พิชัย แก้วขาว

ปรมาจารย์ด้านศาสตราวุธ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อาจารย์พิชัย แก้วขาว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าในพื้นที่และวิถีชาวใต้ตอนล่าง เป็นผู้รู้ เรื่องราวของกริช เป็นอย่างดี ท่านสร้างงานวิจัยเรื่องกริชอย่างหลากหลาย เป็นปราญช์ศาสตราแห่งแดนใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกริชและศาสตราวุธชาวใต้

ด้วยเกียรติคุณและผลงานเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้
เชิดชูเกียรติ “อาจารย์พิชัย แก้วขาว“ ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล : -
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...