Xinwu Thailand
อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :
นักวิชาการและนักอนุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุธไทยโบราณ
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบ 
“อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช”
สร้างผลงานทางวิชาการ และการอนุรักษ์ อาวุธไทยโบราณ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบจนเป็นที่ประจักษ์ และสมควรแก่การยกย่อง
คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่
ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...