Xinwu Thailand
นายภาคภูมิ ตั้งจิตเสถียร

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายภาคภูมิ ตั้งจิตเสถียร
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

BS.PC ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาโครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,นักออกแบบการเคลื่อนไหวและพัฒนาบุคลิกภาพ

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Degree: B.S. psychology major-counseling & guidance minor-mass commonication

ประวัติการทำงาน :
– งานด้านการให้คำปรึกษาและที่ปรึกษาองค์กร
– ให้บริการปรึกษาวัยรุ่นและบุคคลทั่วไป
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมง
– เน้นการให้คำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาศักยภาพในตนเอง การพัฒนาทัศนคติในเชิงบวก การปรับพฤติกรรม การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความเครียดจากการทํางาน และการสื่อสารระหว่างบุคคล
– ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท N.D.S.
– เน้นการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม จัดอบรมสัมมนาและกิจกรรมสันทนาการ
– วิทยากรในส่วนกิจกรรมวิชาการ
– ปัจจุบันให้คำปรึกษาที่ศูนย์บริการของบริษัท ทริปเปิ้ลทรี ครีเอชั่น จำกัด

งานบริการชุมชน :
– จัดกิจกรรมสันทนาการเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ “จิตสัมพันธ์” ระดับปริญญาตรี
– จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการแก่นักศึกษา
– กลุ่มอาสาส่งเสริมความรู้ให้กลุ่มเด็กเร่ร่อนที่สวนรถไฟ
– ดูงานช่วยเหลือเด็กติดสิ่งเสพติดด้วยศิลปะบริเวณชุมชนคลองเตย
– แบบฝึกการเคลื่อนไหวให้ผู้พิการทางร่างกาย
– ตั้งกลุ่มกิจกรรม “รักการอ่าน” แก่ผู้มีปัญหาด้านการสื่อสาร (Afasia)
– จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
– การเต้นฮิพฮอพ (Hip-hop), ลาติน (Latin), โมเดิร์นแด็นท์ (Modern dance), คอนเทมโพรารี่ (Contemporary), แจ็สแต็นท์ (Jazz dance)
– ศิลปะป้องกันตัว ยูโด (Judo), คาราเต้ (Karate-do), ไทฟูโด (Taifudo)
– การเคลื่อนไหว โยคะ (Yoga), ไทฉี (Tai-Chi), พิลาทิส (Pilates)

ชื่อ-นามสกุล : เพื่อฝึกฝน พัฒนา ตนเอง และ สืบสานเจตนารมณ์ หลักการสอน ของ อาจารย์ ชีวิน
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...