นายณปภพ ประมวญ (ครูแปรง)

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายณปภพ ประมวญ
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ประวัติ :

 • ลูกศิษย์ของครูทองหล่อ ยาและ (ทอง เชื้อไชยา)
 • เรียนมวยจันทบุรี กับพ่อเหลือ ประมวญ ฝึกฝนมวยไทยจากพี่สำเริง ลายวิไล พี่สี่ พี่รวยฯ
 • ดาบสายสำนักดาบเจ้าราม
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดาบเหนือจากครูมานพ ยาระณะ (ครูพัน)
 • ดาบสายกรมหลวงชุมพร จากครูกี คลองตัน
 • ดาบบ้านไชว อยุธยา จากป๊ะลาม
 • ดาบสายครูนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ดาบและมวยสายครูกิมเส็ง ทวีสิทธิ์
 • ดาบอาทมาฏนเรศวร จากครูมาโนทย์  บุญญมัด
 • ดาบอาทมาฏเท้าช้างปัตตานี จากนายพิชัย ดิลกศรีฯ และกระบี่ใต้จาก พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที
 • อาวุธไทยทุกชนิดอาทิ กระบี่ กระบอง พลอง ง้าว หอก ทวน ไม้ศอก ตะพด คมแฝก ผ้าขาวม้า เชือกกระดูกงู เคียว มีดสั้นทองฯ เป็นต้น

เป็นผู้คิดค้นรวบรวมศาสตร์ทุกแขนงบัญญัติ
เป็น”วิชชากายวุธ” เช่น มีดสั้นกายวุธ ดาบกายวุธ ศิลปะป้องกันตัวมือเปล่ากายวุธฯเป็นต้น
ปรมาจารย์มงคล 6 – มงคลทอง แห่งสมาคมครูมวยไทย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมวยไทยไชยา และนายกสมาคมมวยไทยไชยา

นายณปภพ ประมวญ
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และธำรงไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ของไทยสืบไป

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ “นายณปภพ ประมวญ” เป็นผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :