นายชนาธิป กาวิน

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : นายชนาธิป กาวิน
: สมาชิกทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อ-นามสกุล :

ที่อยู่ : 44 ม.7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประวัติการศึกษา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อ-นามสกุล : 1. มีความสนใจและอยากเรียนรู้ศาสตร์ของมวยจีน2. อยากมีโอกาสได้ฝึกทักษะและเข้าใจถึงประโยชน์ทั้งการป้องกันตัวและสุขภาพ