Xinwu Thailand
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล : คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
: สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล : ธุรกิจส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล :

อดีตเจ้าของธุรกิจมือถือเครือข่ายแทคหรือดีแทคในปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และธุรกิจด้านไอที 

“คุณบุญชัย เบญจรงคกุล”
มีผลงานทางด้านธุรกิจและด้านการช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “คุณบุญชัย เบญจรงคกุล” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

ชื่อ-นามสกุล :
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
– เริ่มฝึกมวยไชยาและดาบไทยสายเจ้ารามปี 2547– เกิด11 ต.ค. 2521 ผลงาน : เป็นโค้ชดาบไทยให้ช...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
“งานแต่ล่ะเล่มมีเพียงชิ้นเดี่ยว มันออกมาตามอารมณ์ ทุกชิ้นงาน ใส่จิต,วิญญาณและเวทย์วิทยาคมทุกเล...
a girl in a kimono exercises with a punching bag i 2023 12 27 20 21 47 utc (Web H)
ผู้สืบทอดสำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรีชื่อ : นายจริญญา เมษะมาน (ครูนิว) เกิดเมื่อ : 21 กันยายน พ...